Automation Kit

Version: Beta

Generelle forretningsbetingelser

Almene bestemmelser

Ved oprettelse af konto hos Automation-Kit.dk, herefter kaldet leverandøren, accepteres nedenstående forretningsbetingelser.

Leverandøren kan til enhver tid ændre gældende forretningsbetingelser, forudsat at kunden er blevet skriftligt varslet herom 14 dage forinden. Det påhviler kunden altid at være ajour med leverandørens generelle forretningebetingelser.

Virksomheder som administrerer andre kunders regnskaber, kan oprette en konto på vegne af deres kunder. Dette gælder blandt andet, revisionsvirksomheder, bogholderi virksomheder, administrationsvirksomheder mf. Ved oprettelse af konto på vegne af kunder, kræver dette en fuldmagt fra kunderne, og virksomhederne indestår for anskaffelse og opbevaring af denne fuldmagt. Samtidig indestår virksomhederne også for at kunderne er blevet formidlet leverandørens generelle forretningsbetingelser på behørig vis.

Abonnement og vilkår

Fra den dag kunden har oprettet en konto, har kunden mulighed for at oprette 1 regningsabonnement gratis for at afprøve Automation-Kit.dk kernefunktion. Ved oprettelse af flere regningsabonnementer vil kunden blive dirigeret over på en funktionsside hvor kunden har mulighed for at købe abonnement.

Priser på abonnementet vil fremgå af siden Priser, og kunden vil efter at have valgt abonnement blive tilsendt en faktura pr. E-mail. Kunden vil som udgangspunkt have 14 dages betalingsfrist, og abonnement vil være en forudbetaling for et 1 års abonnement. Abonnementet vil blive gjort aktivt når der er registreret betaling af abonnementet.

Abonnementet vil automatisk blive fornyet når fakturaperioden er udløbet, medmindre kunden inden udløbsdatoen har opsagt aftalen.

Opsigelse og varighed af abonnement

Kunden kan til enhver tid opsige med øjeblikkelig virkning, forudsat at kunden har tilsendt en skriftlig opsigelse til levarandør, og leverandør har bekræftet modtagelsen af opgsigelsen

Ønsker kunden at opsige sit abonnement, ydes der ikke refundering for igangværende fakturaperiode. Efter opsigelse forpligter Leverandøren sig ikke yderligere over for Kunden.

Leverandøren kan opsige kundens abonnement med øjeblikkelig virkning, forudsat at kunden har misligeholdt de generelle forretningsbetingelser. Dette inkluderer blandt andet: udestående betalinger til leverandøren, misbrug af leverandørs software mf.

Abonnementets omfang og anvendelse

Ved accept af leverandørens generelle forretningsbetingelser opnår kunden jævnfør de generelle forretningsbetingelser en ikke eksklusiv adgang til leverandørens service. Leverandørens software kan ikke downloades og stilles udelukkende til rådighed online som "software as a service".

Et abonnement kan overdrages til en anden ejer. Leverandøren skal orienteres herom skriftligt, og vil kræve fuldtmagt samt dokumentation for at verificere kundens identitet.

Det påhviler kunden at anvende leverandørens service på en måde så hverken leverandørs navn eller omdømme vil blive skadet. Det påhviler også kunden at benytte leverandørens service på en måde så gældende lovgivning ikke overtrædes.

Anvendes leverandørs administratormodul på vegne af kunder, er det udelukkende administrator som må benytte denne adgang. Overtrædes denne betingelse, ses det som en misligholdelse af de generelle forretningsbetingelser og leverandør kan opsige aftalen med øjeblikkelig virkning.

Priser og betalingsbetingelser

Gældende priser kan findes under Priser

Leverandøren kan til enhver tid ændre gældende priser, forudsat at kunden er blevet skriftligt varslet herom 14 dage forinden.

Priser på leverandøres hjemmeside vil altid fremgå eksl. moms.

Hvis kunden har valgt et abonnement, og dette ikke er betalt indenfor 6 måneder, vil kontoen blive deaktiveret. Leverandøren forbeholder sig retten til at udsende rykkere efter dansk lovgivning, og i yderste konsekvens sende debitoren til inkasso.

kunden accepterer faktura og eventuelle rykkere vil blive afsendt til den angivne bruger E-mail angivet i Billy. Derudover acceptere kunden at E-mail anses som leverende når de er afsendt fra leverandørens domæne

Ansvarsbegrænsning

Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig for programmeringsfejl, servernedbrud, nedbrud i internetforbindelser eller telekommunikationsforbindelser, problemer på Billy's servere, fejl på udstyr, hacker angreb, strømafbrydelse eller anden form for force majeure. Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig for tab eller indirekte tab hos kunden i forbindelse med førnævnte begivenheder.

Leverandøren holdes skadesløs for ethvert krav eller tab, der skyldes produktansvar, tab hos tredjeparter eller ansvar over for tredjeparter, i det omfang det hidrører Kundens brug af Leverandørens software.

Det er kundens ansvar at benytte leverandørens software i overensstemmelse med dansk lovgivning. Derfor skal kunden sikre sig ved brug af leverandørens ydelse at udgifter bliver trukket fra på de rigtige udgiftskonti, og at korrekte momssatser er valgt på regningerne.

Det er kundens ansvar at informere leverandør skriftlig omkring ændring i CVR nr, virksomhedsnavn, telefonnummer, E-mail og adresse.

Kundens data

For at benytte leverandørens software er det nødvendigt at leverandøren trækker data fra kundens ERP system for at kunne leverer leverandørens kernefunktion(er). I den forbindelse vil der kun blive lagret informationer omkring de regninger man vælger at duplikere, samt data af de regninger som bliver oprettet via leverandørens software. Leverandøren forbeholder sig retten til at lagre denne data indtil endt kundeforhold, for at overvåge om der sker fejl ved oprettelsen af nye regninger.

Leverandøren lagrer yderligere data omkring kunden fra kundens ERP system. Dette indbefatter: Navn på ejer, CVR nr og telefon nr. I forbindelse med fakturering af kunden vil der fra kundens ERP system blive trukket informationer omkring: virksomhedsnavn, E-mail, telefon nr, CVR nr, land, vejnavn, by, post nr. og ejers navn.

Leverandøren vil som udgangspunkt i de fleste tilfælde fungere som databehandler. Kunden vil da fungerer som dataansvarlig for al data som kunden via leverandørens software akkumulerer hos leverandøren. Dette gælder på oprettede regningsabonnementer, og den dertil knyttede data. Kunden kan frit disponere over sine data i leverandørens software. Ønsker kunden at slette et regnings abonnement, så vil dataen som ligger til grund for regningsabonnementet blive slettet. Ønskes kopier af oprettede regninger slettet, skal leverandørens kontaktes skriftligt herom, og bekræfte modtagelsen af den skriftlige henvendelse.

Ved opsigelse af kunden eller endt abonnement, er leverandøren ikke forpligtet til at opbevare kundens data mere end 30 dage efter ophør af kundeforholdet. Leverandøre forbeholder sig retten til at slette kundens data herefter.

I visse tilfælde kan leverandøren udlevere data om kunden til tredje part. Dette kunne blandt andet forekomme i konkurssager, svindelssager, dødsfald mf. Hvor myndigheder eller andre retslige indstanser kræver data udleveret jævnfør dansk lovgivning.

Opbevaringsperiode for personoplysninger

Leverandøren lagrer indsamlede data omkring kunderne i forbindelse med oprettelse af kundeforhold, og brug af leverandørens kernefunktion(er), samt fakturering af kunden. Leverandøren forbeholder sig retten til at gemme kundens data i 5 år plus løbende regnskabsperiode efter endt kundeforhold.

Dine rettigheder

Kunden har ret til at framelde sig al markedsførings relateret kommunikation fra leverandøren. Ønsker kunden at framelde sig markedsførings relateret kommunikation, skal leverandøren kontaktes skriftligt, og leverandøren skal bekræfte modtagelsen af anmodningen. Kunden vil stadig kunne modtage transaktionel kommunikation i forbindelse med ændring af: generelle forretningsvilkår, cookie politik, priser og prisstrukturer mm.

Kunden vil fortsat ved framelding af markedsførings relateret kommunikation, modtage: fakturaer, ordrebekræftelser mm.

I rollen som dataansvarlig har leverandøren pligt til at overholde kundens nedenstående rettigheder:

  1. Retten til at gøre indsigelse mod resultatet af automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering.
  2. Retten til berigtigelse.
  3. Retten til sletning (»retten til at blive glemt«).
  4. Den registreredes indsigtsret.

Ønsker kunden at gøre brug af en af ovenstående rettigheder, så skal leverandøren kontaktes skriftligt herom. Leverandøren skal bekræfte anmodningen fra kunden.

Ændringer til denne Erklæring

Ingen ændringer indtil videre. Ændringer vil blive angivet her.

Ophavsret

Ved accept af ovenstående forretningsbetingelser tildeles leverandøren tilstrækkelige rettigheder i henhold til kundens data, for at leverandøren kan levere sine kernefunktion(er) til kunden. Dette vil indbefatte at kunden acceptere at leverandøren henter oplysninger om kunden og kundens leverandører, kunder mm. Fra tredjepart.

Der tilfalder ikke kunden nogen immaterielle rettigheder.

Alt materiale, der forefindes på Leverandørens webside og software, tilhører Leverandøren. Det gælder både designs, tekster, funktionalitet og helhedsindtryk.

Udvikling, ændringer og opdateringer

Leverandøren forbeholder sig retten til at kunne udvikle, opdatere, slette, samt redigere eksisterende funktioner. Derudover forbeholder leverandørens sig retten til at tilføje nye funktioner til softwaren. Disse ændringer kan leverandøren frit ændre uden samtykke fra kunden.

Tvister

Ovenstående vilkår er indenfor dansk lovgivning og tvister vil blive afgjort i København eller Lyngby byret.

Gyldighed

De generelle forretningsbetingelser ovenfor er gældende fra 1. Januar 2021.

Kontakt

Ved spørgsmål eller tvivl kan vi kontaktes via vores e-mail: info@automation-kit.dk

Du kan også kontakte os via vores kontaktformular på her.